logo

Zamieszczenie na stronie internetowej Grupy LOTOS S.A. oświadczenia na temat informacji niefinansowych za rok 2019.
Raport nr 6/20202020-03-12

Zarząd Grupy LOTOSS.A. („Spółka”) informuje, że oświadczenie na temat informacji niefinansowych obejmujące dane dotyczące Grupy LOTOSS.A. oraz Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2019 zostało zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki: http://inwestor.lotos.pl/193/r,2019/raporty_i_dane/raporty_roczne

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych zostało zawarte jako rozdział 12 w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019.

 

Podstawa prawna:

§5 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.