logo

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 25/20152015-07-31

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż Rada Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. uchwałą z dnia 31.07.2015 r. postanowiła kontynuować współpracę z dotychczasowym biegłym rewidentem – firmą Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w zakresie przeprowadzenia badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Grupa LOTOS S.A. i sprawozdań finansowych wybranych spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za lata 2016-2017.

Ernst & Young sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-124, Rondo ONZ 1) jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KIBR (Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 130.

Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa z ww. podmiotem zostanie zawarta na okres pozwalający na wykonanie przedmiotu umowy.

Grupa LOTOS S.A. korzystała z usług spółki Ernst & Young sp. z o.o. sp. k w zakresie badania i przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za lata 2010-2015.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.