logo

Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego 55.000.000 akcji serii D Grupy LOTOS S.A. oraz wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii D Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 4/20152015-01-16

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 stycznia 2015 r. powziął wiadomość, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął w dniu 16 stycznia 2015 r. następujące uchwały:

(1)   uchwałę nr 63/2015 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki („Prawa do Akcji”), w której Zarząd GPW wyznaczył na 19 stycznia 2015 r. dzień ostatniego notowania Praw do Akcji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLLOTOS00074,

(2)   uchwałę nr 64/2015 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki („Akcje Nowej Emisji”), w której Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 20 stycznia 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 55.000.000 Akcji Nowej Emisji, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 20 stycznia 2015 r. rejestracji Akcji Nowej Emisji i oznaczenia ich kodem PLLOTOS00025.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest  § 34 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.