logo

Asymilacja 7.020 akcji Grupy LOTOS S.A. przez KDPW
Raport nr 23/20142014-10-21

W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy LOTOS S.A. nr 22/2014 z dnia 17 października 2014 r.  Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwałą nr 884/14 z dnia 20 października 2014 r. postanowił dokonać w dniu 24 października 2014 r. asymilacji 7.020 (siedmiu tysięcy dwudziestu) akcji zwykłych na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A., powstałych po zamianie w dniu 24 października 2014 r. 7.020 akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem PLLOTOS00033, z 129.804.251 (stu dwudziestoma dziewięcioma milionami ośmiuset czterema tysiącami dwustu pięćdziesięcioma jeden) akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A. oznaczonymi kodem PLLOTOS00025. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLLOTOS00025.

W powyższej uchwale Zarząd KDPW stwierdził również, że z dniem 24 października 2014 r.:

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.