logo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009
Raport nr 22/20102010-05-13

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku. Jednocześnie Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że wszystkie wskazane w poniższym wykazie informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem www.lotos.pl na profilu inwestorskim.

Zarząd Spółki oświadcza, że niektóre z powyższych informacji uległy dezaktualizacji.

Podstawa prawna : Ustawa o ofercie publicznej Art.65 ust.1