logo

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.
Raport nr 20/20062007-01-05

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu dnia 22 grudnia 2006 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. (zależnej od Grupy LOTOS S.A. w 27,45%) do wysokości 17.307 tys. PLN. Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. dzieli się na 34.634 udziały o wartości nominalnej 500 PLN za jeden udział, z których wynika 34.634 głosów. Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze wniesienia przez spółkę LOTOS Jasło S.A. (kontrolowaną przez Grupę LOTOS S.A. w 80,01%) aportu o wartości 4.933 tys. PLN. w wyniku czego spółka LOTOS Jasło S.A. stała się właścicielem 28,5% udziałów w kapitale zakładowym spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna stanowiących przedmiot aportu aktywów w księgach rachunkowych spółki LOTOS Jasło S.A. wynosi 2.323.5 tys. zł. Po zarejestrowaniu podwyższenia struktura kapitału zakładowego spółki LOTOS Park Technologiczny kształtuje się następująco: - LOTOS Jasło S.A. posiada 9.886 udziałów o łącznej wartości 4.933 tys. PLN - Grupa LOTOS S.A. posiada 9.500 udziałów o łącznej wartości 4.750 tys. PLN, - LOTOS Czechowice S.A. (Grupa LOTOS S.A. posiada 80,04% kapitału akcyjnego LOTOS Czechowice S.A.) posiada 9.782 udziałów o łącznej wartości 4.891 tys. PLN, - CBA RACER Sp. z o.o. (spółka zależna LOTOS Czechowice S.A.) posiada 2.532 udziałów o łącznej wartości 1.266 tys. PLN, - LOTOS Serwis Sp. z o.o. (spółka w pełni kontrolowana przez Grupę LOTOS S.A.) posiada 2.834 udziałów o łącznej wartości 1.417 tys. PLN, - Kolaja&Partners Sp. z o.o. posiada 100 udziałów o łącznej wartości 50 tys. PLN. Jednocześnie informujemy, że ilość udziałów, które objęła spółka LOTOS Jasło S.A., została nieprawidłowo zarejestrowana w liczbie 9.886. Faktyczna ilość udziałów wynosi 9866. Spółka w najbliższym czasie złoży wniosek o wprowadzenie odpowiedniej korekty w KRS. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.