logo

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 37/20122012-10-31

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dnia 31.10.2012 r. podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2012-2015 została spółka Ernst & Young Audit Sp. z o.o. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KIBR pod numerem 130.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi dokonała wyboru spółki Ernst & Young Audit sp. z o.o. na podstawie § 13 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki oraz § 2 ust 1 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na okres trzech lat i obejmować będzie następujący zakres prac:
-przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2013, 2014 oraz 2015 sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;
-przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2013, 2014 oraz 2015 sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;
-dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za I półrocze 2013, 2014 oraz 2015 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;
-dokonanie przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za I półrocze 2013, 2014 oraz 2015 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Grupa LOTOS S.A. korzystała z usług spółki Ernst & Young Audit Sp. z o.o. do zbadania sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za  lata 2010-2012.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.