logo

Powołanie osób nadzorujących do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 8/20122012-02-29

29.02.2012r. do Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji powołano:
- Panią Agnieszkę Trzaskalską na Członka Rady Nadzorczej,
- Pana Marcina Majeranowskiego na Członka Rady Nadzorczej.

Pani Agnieszka Trzaskalska
Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, kierunek prawo. Od 1999r. zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa w następujących departamentach: Departament Agencji i Fundacji, Departament Instytucji Finansowych, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V i IV. Obecnie Naczelnik Wydziału w Departamencie Prywatyzacji.
Pełniła następujące funkcje:
- Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (od 2007),
- Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej LOTOS Petrobaltic S.A. (2007-2012),
- Członek Rady Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (2000 - 2003),
- Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PKRB FABUD S.A. w Siemianowicach Śląskich (2005-2007).

Pan Marcin Majeranowski
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003r. wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Uczestnik szeregu kursów w tym kursu prawa porównawczego w ramach Faculté Internationale de Droit Comparé organizowanych przez Uniwersytet im. Roberta Schumana w Strasbourgu.
Od 1997r. pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa. W latach 2006 -2010 Dyrektor Departamentu Zastępstwa Procesowego (obsługa postępowań sądowych, doświadczenie w zakresie międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego oraz arbitrażu handlowego). Od 2010r. Dyrektor Departamentu Spółek Kluczowych, do którego zadań należy w szczególności wykonywanie praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, przygotowywanie rozwiązań systemowych z obszaru nadzoru właścicielskiego nad podmiotami o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa oraz koordynowanie i wykonywanie zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Pełnił funkcję członka rad nadzorczych m.in. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki  nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, lub członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.