logo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 8 sierpnia 2011 r. oraz dokonane zmiany w Statucie Spółki
Raport nr 24/20112011-08-08

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółki) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 8 sierpnia 2011 r., w tym dokonane zmiany w Statucie Spółki. 

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.2 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.