logo

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
Raport nr 17/20192019-06-24

Grupa LOTOS S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, że w związku z pismem akcjonariusza Spółki z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia informacji, Spółka w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości  odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”).  

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).          

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza