logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 kwietnia 2009 roku.
Raport nr 15/20092009-04-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 kwietnia 2009 roku:
Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach NWZ / Udział w głosach ogółem
Nafta Polska SA / 59.025.000 / 82,61% / 51,91%
Skarb Państwa / 7.878.030 / 11,03% / 6,93%

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.