logo

Powołanie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na IX kadencję
Raport nr 10/20142014-06-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. dziewiątej kadencji następujące osoby:
- Pan Wiesław Skwarko - Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Agnieszka Trzaskalska – Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Małgorzata Hirszel - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Oskar Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Michał Rumiński – Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Magdalena Bohusz - Boguszewska – Członek Rady Nadzorczej.

Pan Wiesław Skwarko - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Handlu Zagranicznego). W latach 1987-1994 asystent w Szkole Głównej Handlowej. Od 1990 do 1999 roku sprawował funkcję Partnera w Access Sp. z o.o., następnie wszedł w skład Zarządu firmy Rothschild Polska Sp. z o.o. W latach 2005-2006 pracował na stanowisku Dyrektora Biura Prywatyzacji w Nafcie Polskiej S.A. W 2006 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Strategii Finansowej i Rozwoju Kapitałowego w spółce CTL Maczki Bór w Sosnowcu, a następnie w CTL Logistics S.A. w Warszawie. Od 10 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku pełnił funkcję Członka Zarządu w Nafcie Polskiej S.A., natomiast od 1 stycznia 2010 roku do końca kwietnia 2011 roku sprawował funkcję Likwidatora w spółce Nafta Polska S.A. w likwidacji. Od 27 października 2010 roku do 31 lipca 2012 roku piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu ZAK S.A. w Kędzierzynie Koźlu. Od dnia 10 września 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.

Pani Agnieszka Trzaskalska - absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończyła studia na kierunku prawo. Od 1999 roku pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie zdobywała doświadczenie na różnych stanowiskach, w zakresie nadzoru właścicielskiego, korporacyjnego oraz procesów przekształceń własnościowych. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, gdzie koordynuje i nadzoruje projekty zbycia pakietów akcji/udziałów Spółek z udziałem Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek, nadzoru właścicielskiego oraz procesów przekształceń podmiotów gospodarczych, zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego i innych podmiotów, w tym m.in. jako pełniąca funkcje: Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, a następnie Członka Rady Nadzorczej TAURON POLSKA ENERGIA S.A. w latach 2007-2014, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej LOTOS Petrobaltic S.A. w latach 2007-2012, Członka Rady Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w latach 2000 – 2003. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

Pani Małgorzata Hirszel - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: studia europejskie). Doktorantka Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Nauk Prawnych. Od 2000 roku zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie od 2007 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Komitetu Rady Ministrów oraz pełni funkcję Sekretarza stałego Komitetu Rady Ministrów.

Pan Oskar Pawłowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Cambridge w zakresie prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej. W 2006 roku ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców w Poznaniu i został wpisany na listę radców prawnych. W latach 2000-2002 prawnik w Kancelarii Prawnej Głowacki, Grynhoff, Hałaziński s.j. W latach 2002-2003 prawnik w Kancelarii D. Janczak i Wspólnicy Sp. k./Domański Zakrzewki Palinka Sp. k. – Ernst & Young Law Alliance – Grupa Energetyczna, natomiast od 2003 r. do 2007 r. w Kancelarii Radcy Prawnego Włodzimierz Głowacki. Obecnie Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej Oskar Pawłowski i Wspólnicy Sp. k. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej. Specjalizuje się w otoczeniu regulacyjnym przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami i procesu inwestycyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć. Pełni funkcję Arbitra Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Jest Członkiem Trybunału Polskiego Związku Motorowego. Włada językiem angielskim. Autor publikacji „Prawa odbiorców energii elektrycznej i sposób ich ochrony” (Rynek Energii, 2/2009), „Badanie stanu prawnego nieruchomości due dilligence” (Inwestor, 1/2010). 

Pan Michał Rumiński – absolwent University of Chicago - Booth School of Business, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 roku Prezes Zarządu i Partner Zarządzający spółki EEC Ventures specjalizującej się w zarządzaniu aktywami i doradztwie kapitałowym, w tym wyspecjalizowanych usługach finansowych w sektorze Sustainable and Cleantech Investments. Od 2007 r. do 2012 roku w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures pełnił funkcje Partnera Inwestycyjnego, Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu spółki ABC Data S.A. – największej spółki portfelowej tego funduszu, oraz członka rad nadzorczych innych spółek kapitałowych. W latach 2000-2007 związany z KBC Group, gdzie przeprowadził wiele transakcji kapitałowych i inwestycji na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym, w tym od 2004 r. na stanowisku Dyrektora ds. Corporate Finance w KBC Securities S.A., gdzie był odpowiedzialny za zbudowanie strategii i utworzenie działu corporate finance w banku inwestycyjnym KBC Securities w Polsce. Wcześniej zarządzał działem bankowości inwestycyjnej w Kredyt Banku. Autor publikacji  dotyczących polskiego i światowego rynku kapitałowego.

Pani Magdalena Bohusz - Boguszewska – absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, gdzie ukończyła studia na kierunku prawo. Od 2012 roku pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa. Aktualnie Naczelnik Wydziału Nadzoru, Pomocy Publicznej i Wsparcia w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej, gdzie nadzoruje i koordynuje prace związane z nadzorem właścicielskim, restrukturyzacją spółek, pomocą publiczną oraz wsparciem niebędącym pomocą publiczną udzielanych przedsiębiorcom przez Ministra Skarbu Państwa. W latach 2004 – 2012 zatrudniona w Ministerstwie Gospodarki, gdzie zajmowała się m.in. nadzorem właścicielskim nad spółkami sektora górnictwa węgla kamiennego, a następnie prowadzeniem prac legislacyjnych obejmujących przygotowanie projektów zmian w obowiązującym prawie wynikających ze strategii rządowych w odniesieniu do górnictwa węgla kamiennego. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rad nadzorczych, w tym H. Cegielski – Poznań S.A., Stomil – Poznań S.A.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Państwo Wiesław Skwarko, Agnieszka Trzaskalska, Małgorzata Hirszel, Oskar Pawłowski, Michał Rumiński oraz Magdalena Bohusz - Boguszewska, nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.