logo

Zawieszenie obrotu akcjami oraz kontraktami terminowymi na akcje Grupy LOTOS S.A. oraz wykluczenie z obrotu kontraktów terminowanych na akcje Grupy LOTOS S.A. w związku z połączeniem Grupy LOTOS S.A. z PKN ORLEN S.A
Raport nr 23/20222022-07-26

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022, Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 26 lipca 2022 r. informacji o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”):

1)     uchwały Nr 710/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki („Uchwała nr 710/2022”),

2)     uchwały Nr 711/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu kontraktami terminowymi na akcje Spółki („Uchwała nr 711/2022”), oraz

3)     uchwały Nr 712/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW kontraktów terminowych na akcje Spółki („Uchwała nr 712/2022”).

Zgodnie z Uchwałą nr 710/2022, na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) i ust. 1a Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki od dnia 29 lipca 2022 r. do dnia wykluczenia tych akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW. Ponadto, działając na podstawie § 110 ust. 10 – 12 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił, iż:

1)     zlecenia maklerskie na akcje Spółki przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 28 lipca 2022 r. (włącznie), tracą ważność, oraz

2)     od dnia zawieszenia obrotu akcjami Spółki, tj. od dnia 29 lipca 2022 r., zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane. 

Uchwała nr 710/2022 weszła w życie z dniem podjęcia.

Mając na uwadze zawieszenie obrotu akcjami Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 711/2022, na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 4 w zw. z § 57 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót kontraktami terminowymi na akcje Spółki od dnia 29 lipca 2022 r., oraz na mocy Uchwały nr 712/2022 wykluczyć kontrakty terminowe na akcje Spółki z obrotu giełdowego z upływem pierwszego dnia sesyjnego po dniu połączenia Spółki ze Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. na podstawie § 31 ust. 2 pkt 5) w zw. z § 57 Regulaminu Giełdy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.