logo

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 37/20122009-12-18

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 grudnia 2009 roku podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2010, 2011 oraz 2012 została spółka Ernst&Young Audit Sp. z o.o. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KIBR pod numerem 130.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi dokonała wyboru spółki Ernst&Young Audit Sp. z o.o. na podstawie § 13 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki oraz § 2 ust 1 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta na okres trzech lat i obejmować będzie następujący zakres prac:

-przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2010, 2011 oraz 2012 sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;

-przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2010, 2011 oraz 2012 sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;

-dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za I półrocze 2010, 2011 oraz 2012 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;

-dokonanie przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za I półrocze 2010, 2011 oraz 2012 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Grupa Lotos S.A. korzystała z usług spółki Ernst&Young Audit Sp. z o.o. do zbadania sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za  lata 2004-2005.


Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.