logo

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 1/20212021-01-22

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 stycznia 2021 roku Pan Marian Krzemiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 1 marca 2021 roku.

Jako powód rezygnacji Pan Marian Krzemiński wskazał przyczyny osobiste. 

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.