logo

Zarejestrowanie spółki zależnej Grupy LOTOS S.A. - LOTOS Exploration and Production Norge AS
Raport nr 40/20072007-09-24

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu dnia 22 września 2007 roku przez Centralny Rejestr Podmiotów Gospodarczych w Brønnøysund spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS z siedzibą w Stavanger w Norwegii. Kapitał spółki dzieli się na 8.000.000 udziałów o wartości nominalnej 1 NOK za jeden udział, z których wynika 8.000.000 głosów. Grupa LOTOS S.A. objęła w nowoutworzonym podmiocie 100% udziałów pokrywając w całości kapitał zakładowy w wysokości 8.000 tys. NOK, tj. 3.871.200 PLN (przelicznik zgodny ze średnim kursem z dnia 17 września 2007 publikowanym przez NBP). Spółka została utworzona w celu poszukiwania i wydobycia ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.