logo

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. – informacja uzupełniająca i aktualizacja
Raport nr 31/20162016-06-29

W uzupełnieniu raportów bieżących nr 27/2016 oraz 29/2016 z dnia 28.06.2016 Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) podaje życiorys pani Beaty Kozłowskiej – Chyła i pozostałe wymagane prawem informacje na temat nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji – pani Agnieszki Szklarczyk – Mierzwy, pani Beaty Kozłowskiej – Chyła oraz pana Mariusza Goleckiego.

Ponadto aktualizując raport bieżący nr 27/2016 Spółka informuje, iż prawidłowe nazwisko powołanego członka Rady Nadzorczej to Agnieszka Szklarczyk – Mierzwa, nie zaś Agnieszka Stolarczyk – Mierzwa, jak podano w ww. raporcie.

Pani Beata Kozłowska-Chyła - doktor habilitowany nauk prawnych i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którego jest absolwentką.
W latach 1994-1997 odbyła aplikację radcowską i uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.
Pełniła funkcję p.o. Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowisko Konstancin" w Konstancinie-Jeziornej.
Była zastępcą Dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE). Pełniła funkcję doradcy Ministra Finansów. Była członkiem Rady Nadzorczej PZU SA, a następnie członkiem Zarządu PZU SA. Ponadto pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej TFI PZU SA i PTE PZU SA, a także członka Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. Prowadziła doradztwo prawne w Kancelarii Radcy Prawnego. Ponadto od roku 2010 jest Arbitrem Rekomendowanym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz problematyki przekształceń własnościowych i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Jest także autorką ekspertyz prawnych sporządzanych na zlecenie Sejmu RP, m.in. do projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.
Prowadzi działalność dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu PZU SA oraz PZU Życie SA. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Życiorysy pozostałych Członków Rady Nadzorczej zostaną przekazane w kolejnym raporcie.

Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniami pani Agnieszka Szklarczyk – Mierzwa, pani Beata Kozłowska – Chyła ani pan Mariusz Golecki nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz że nie są wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkami organu spółki kapitałowej, czy też członkami organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.