logo

Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce Grupa LOTOS S.A. przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny
Raport nr 41/20092009-11-23

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w wyniku nabycia akcji spółki Grupa LOTOS S.A. (Spółki) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 19 listopada 2009 r., fundusz ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) stał się posiadaczem akcji Spółki, zapewniających powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.


Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 6.464.479 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących 4,98% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 6.464.479 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,98% ogólnej liczby głosów.


W dniu 23 listopada 2009 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 6.524.479 (sześć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 5,02% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 6.524.479 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,02% ogólnej liczby głosów.


Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.