logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Statoil Poland Sp. z o.o.
Raport nr 58/20082008-11-20

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 20 listopada 2008 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła ze Statoil Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę dotyczącą sprzedaży przez Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych na rzecz Statoil Poland Sp. z o.o.

Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2011 roku, z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2013 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku., a jej szacunkowa wartość wynosi 7 mld złotych.

Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi 140 mln złotych. Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar.

Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.
Jednocześnie w dniu dzisiejszym został podpisany Aneks do umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2005 roku pomiędzy Grupą LOTOS S.A., LOTOS Partner Sp. z o.o. oraz Statoil Polska Sp. z o.o. (raport bieżący nr 51/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku) zamykający obowiązującą obecnie umowę sprzedaży paliw płynnych na rzecz Statoil Poland Sp. z o.o. z dniem 31 grudnia 2008 roku.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.