logo

Umowa znacząca pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a PGNiG S.A.
Raport nr 25/20102010-06-16

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 16 czerwca 2010 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na realizację dostaw gazu ziemnego na rzecz  Grupy LOTOS S.A. od dnia 16 grudnia 2011 r.
Zgodnie z umową Grupa LOTOS S.A. na uzasadniony wniosek może opóźnić termin rozpoczęcia dostaw gazu ziemnego  o 6 miesięcy, tj. do dnia 15 czerwca 2012 r. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szacunkowa wartość umowy w okresie 5 lat jej obowiązywania wynosi 2.208 mln złotych. Szacowana maksymalna wysokość kar umownych  może przekroczyć 10% wartości umowy, a ich wysokość zależy od ilości zamówionego i nieodebranego przez Grupę LOTOS S.A. gazu.
Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Celem zawarcia umowy jest zapewnienie zwiększonych dostaw gazu sieciowego do rafinerii Grupy LOTOS S.A., który zastąpi obecnie używane paliwa LPG, benzynę lekką oraz w pewnym stopniu olej opałowy na gaz ziemny. LPG obecnie zasila sieć gazu opałowego oraz razem z benzyną lekką jest wykorzystywany do produkcji wodoru. Roczne szacunkowe dostawy gazu ziemnego w 2012 r. wyniosą 403 mln m3, a docelowo 447 mln m3 rocznie. Oprócz oszczędności z zastąpienia ww. paliw gazem sieciowym efektem wprowadzonych zmian będzie zwiększenie produkcji paliw płynnych oraz ograniczenie emisji CO2 przez rafinerię Grupy LOTOS S.A.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza  10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.