logo

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 czerwca 2011 r.
Raport nr 19/20112011-06-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej  wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 czerwca 2011 roku wraz z informacją o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. 

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.7 i pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.