logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a NESTE OIL (SUISSE) SA
Raport nr 8/20092009-03-13

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że 13 marca 2009 r. otrzymał zwrotnie podpisaną przez wszystkie strony umowę zawartą 10 grudnia 2008 r. pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Neste Oil (Suisse) SA z siedzibą w Vernier w Szwajcarii. Powyższa umowa dotyczy zakupu przez Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych od Neste Oil (Suisse) SA.
 
Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, a jej szacunkowa wartość netto wynosi 624 mln złotych.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych, strony umowy mogą dochodzić szkód w pełnej wysokości przed sądem powszechnym w Londynie, zgodnie z właściwością prawa angielskiego, któremu umowa podlega. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza  10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.