logo

Informacje o zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 45/20142014-12-12

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) w związku z zakończeniem subskrypcji oraz przydziałem w dniu 9 grudnia 2014 r. 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 PLN każda („Akcje Nowej Emisji”) przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 listopada 2014 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki, której treść została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 8 września 2014 r., podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 20 listopada 2014 r.

2. Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 28 listopada 2014 r.

3. Data przydziału Akcji Nowej Emisji: 9 grudnia 2014 r.

4. Liczba Akcji Nowej Emisji objętych subskrypcją: 55.000.000 Akcji Nowej Emisji.

5. Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych: 98,33%.

6. Liczba Akcji Nowej Emisji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

  1. liczba Akcji Nowej Emisji subskrybowanych w ramach wykonania prawa poboru: 54.079.149 Akcji Nowej Emisji,
  2. liczba Akcji Nowej Emisji subskrybowanych w ramach zapisów dodatkowych: 55.143.768 Akcji Nowej Emisji.


7. Liczba Akcji Nowej Emisji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 55.000.000 Akcji Nowej Emisji.

8. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane Akcje Nowej Emisji: 18,10 PLN (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za 1 (jedną) Akcję Nowej Emisji.

9. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Nowej Emisji w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono Akcje Nowej Emisji w ramach subskrypcji:

  1. w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 7.104 zapisy na Akcje Nowej Emisji,
  2. w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 1.359 zapisów na Akcje Nowej Emisji.


Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka nie posiada informacji, ilu poszczególnych inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru, ilu poszczególnych inwestorów złożyło zapisy dodatkowe ani ilu poszczególnym inwestorom przydzielono Akcje Nowej Emisji w ramach subskrypcji. 

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje Nowej Emisji nie zostały objęte w ramach wykonywania umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby Akcji Nowej Emisji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej Akcji Nowej Emisji): 995.500.000 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy złotych).

12. Szacunkowe koszty emisji Akcji Nowej Emisji zostały określone w prospekcie emisyjnym akcji Spółki w rozdziale „Informacje dodatkowe–Koszty Oferty” (str. 331) w sposób następujący:

  1. kwota wynagrodzenia Menedżerów Oferty z tytułu świadczonych przez nich usług na potrzeby Oferty, w tym plasowania oraz gwarantowania zabezpieczenia powodzenia Oferty, wyniesie około 13 mln PLN (powiększonych o podatek VAT, jeżeli będzie należny),
  2. pozostałe koszty Oferty na kwotę około 12 mln PLN (powiększoną o podatek VAT z tytułu świadczenia usług danego rodzaju wchodzących w skład pozostałych kosztów Oferty, jeżeli będzie należny).


Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia na dzień niniejszego raportu bieżącego wszystkich kosztów emisji Akcji Nowej Emisji, ostateczna wysokość kosztów emisji Akcji Nowej Emisji zostanie przedstawiona i przekazana do publicznej wiadomości przez Spółkę odrębnie niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji.

13.Uwzględniając szacunkowe dane dotyczące kosztów emisji Akcji Nowej Emisji przytoczone w punkcie 12 powyżej szacowany średni koszt przeprowadzenia emisji wyniósłby około 0,45 PLN na jedną Akcję Nowej Emisji. Spółka w odrębnym raporcie bieżącym przedstawi informacje na temat ostatecznej wysokości średniego kosztu przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji przypadającego na jedną Akcję Nowej Emisji wraz z informacją o ostatecznej wysokości kosztów emisji Akcji Nowej Emisji, o których mowa w punkcie 12 powyżej.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani rozsyłany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert, jak również nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) („Akcje”) z zachowaniem prawa poboru („Prospekt”), po jego zatwierdzeniu w dniu 7 listopada 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej Akcji w Polsce. Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.lotos.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). 

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 

Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. 

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem. 

Société Générale, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, BZ WBK S.A., ING Securities S.A. oraz UniCredit CAIB Poland S.A. („Menedżerowie”) działają w związku z Ofertą wyłącznie na rzecz Spółki, i nie będą uznawali żadnej innej osoby (będącej lub nie odbiorcą tego dokumentu) za klienta w związku z Ofertą ani nie będą ponosili odpowiedzialności wobec kogokolwiek innego za ochronę udzielaną swoim klientom ani za porady udzielane w związku z Ofertą.