logo

Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Petraco Oil Company Ltd.
Raport nr 9/20122011-06-10

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Emitent”) informuje, że w związku z zawarciem w dniu 10 maja 2011r. umowy pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a firmą Petraco Oil Company Ltd z siedzibą w Guernsey łączna wartość umów zawartych pomiędzy ww. podmiotami w okresie od publikacji raportu bieżącego Grupy LOTOS nr 10/2011 z dnia  1 marca 2011 r. do dnia dzisiejszego, tj. do 10 czerwca 2011 r. wyniosła ok. 306,6 mln USD (tj. 834,4 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 10 czerwca 2011 roku) i osiągnęła wartość umowy znaczącej przekraczając wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

Największą pod względem wartości spośród wyżej wspomnianych umów jest umowa z dnia 25 maja 2011 na dostawę ropy naftowej, której wartość wynosi 108,5 mln USD (tj. 304,9 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP z dnia 25 maja 2011 r.).
Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.