logo

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych
Raport nr 15/2020 2020-06-25

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść odpowiedzi udzielonej akcjonariuszowi Spółki.

W dniu 22 czerwca 2020 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza pytania dotyczące planowanego przystąpienia do realizacji, w charakterze współsponsora, inwestycji kapitałowej w projekt Polimery Police (szerzej: raporty bieżące nr 12/2020 oraz 13/2020).

Pytania związane są ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2020 roku, którego przedmiotem ma być między innymi podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Spółkę akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach (punkt 17 porządku obrad).

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza 25 czerwca 2020