logo

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 marca 2017 roku
Raport nr 9/20172017-03-17

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej  wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. (NWZ) w dniu 17 marca 2017 roku.

NWZ rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas obrad NWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust. 1 pkt 2. pkt. 7, pkt. 8 i pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

uchwały podjęte NWZ 17.03.2017