logo

Kontrakty SPOT pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a J&S Service & Investment Ltd. – umowa znacząca
Raport nr 50/20072007-12-04

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż łączna wartość kontraktów zawartych pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a J&S Service & Investment Ltd. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 637.392 tys. zł i tym samym przekroczyła wartość 10 % kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Największą pod względem wartości z zawartych umów jest kontrakt SPOT na dostawę ropy naftowej Rebco zawarty w dniu 14 czerwca 2007 roku, którego wartość wyniosła 197.771 tys. zł. Ww. kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz został zawarty na warunkach nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.