logo

Niekontynuowanie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Petraco Oil Company Ltd.
Raport nr 22/20132013-10-25

W dniu 24.10 2013 r. Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) wystąpiła do Petraco Oil Company Ltd. z siedzibą w Guernsey, z informacją o zamiarze niekontynuowania współpracy w oparciu o umowę z dnia 21.12.2012 r. na dostawy ropy naftowej, o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 44/2012 z dnia 21.12.2012 r. („Umowa”).

Zgodnie z Umową każda ze Stron ma prawo zgłosić drugiej Stronie informację o zamiarze niedokonywania automatycznego przedłużenia Umowy na lata 2014 i 2015. Umowa wygaśnie z końcem roku kalendarzowego 2013.

Nieprzedłużenie Umowy nie przynosi skutków finansowych wpływających na bieżącą sytuację Spółki.

Przedmiotowa umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej szacunkową wartość, która przekraczała 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.