logo

Rezygnacja Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 30/2020 2020-11-11

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 listopada 2020 roku Pan Paweł Jan Majewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 11 listopada 2020 roku.

Jako powód rezygnacji Pan Paweł Jan Majewski wskazał powołanie go do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.  

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.