logo

Rekomendacja Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty netto oraz niewypłacania dywidendy za rok 2020
Raport nr 14/2021 2021-05-11

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. pokrycia wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 straty netto na poziomie 881.331.986,81 zł w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki nie będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. wypłaty dywidendy za 2020 rok z kapitału zapasowego. Wydając rekomendację dotyczącą niewypłacania dywidendy Zarząd Spółki miał na uwadze:

a)       stratę netto wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2020;  

b)      konieczność realizacji kolejnych istotnych projektów inwestycyjnych, w tym projektów zawartych w Strategii Spółki;

c)       niepewność co do stabilności rynku paliwowego, związaną w szczególności z dynamiką rozwoju pandemii COVID-19 i wynikającą z tego konieczność zabezpieczenia potrzeb płynnościowych Spółki.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. celem jej zaopiniowania. Ostateczna decyzja w sprawie sposobu pokrycia straty netto oraz wypłaty dywidendy należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.