logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na wznowionym po przerwie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku
Raport nr 23/20152015-07-01

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 18/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na wznowionym po przerwie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) w dniu 30 czerwca 2015 r. :

Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach ZWZ / Udział w głosach ogółem:

Skarb Państwa / 98.329.515/ 75,82%/ 53,19%

ING OFE / 11.740.000/ 9,05%/ 6,35%

OFE PZU „Złota Jesień” / 9.100.000/ 7,02%/ 4,92%

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.