logo

Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Grupą Kapitałową Neste Oil
Raport nr 38/20112011-12-23

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Emitent”) informuje, że w związku z zawarciem w dniu 23 grudnia 2011 r. umowy pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Neste Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie łączna wartość umów pomiędzy Emitentem a Grupą Kapitałową Neste Oil zawartych w okresie od przekazania raportu bieżącego nr 29/2011 z dnia 19 października br.  wyniosła ok. 1,5 mld PLN i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.


Największą pod względem wartości spośród wyżej wspomnianych umów jest ww. umowa z dnia 23 grudnia 2011 r. na sprzedaż przez Grupę LOTOS S.A. paliw płynnych na rzecz Neste Polska Sp. z o.o. Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, a jej szacunkowa wartość netto wynosi ok. 960 mln PLN.
Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi około 14 mln PLN.

 
Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar.
Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.


Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.