logo

Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 28/20092009-07-17

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść nowego tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A., który został sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 17 lipca 2009 r. na podstawie upoważnienia danego jej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwałą nr 36 z dnia 30 czerwca 2009 roku.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.