logo

Aneks do umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a PGNiG SA
Raport nr 36/20112011-11-29

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r., Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 listopada 2011 r., został podpisany aneks („Aneks”) do umowy kompleksowej na dostawę paliwa gazowego z dnia 16 czerwca 2010 roku („Umowa”), zawartej pomiędzy spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA („PGNiG”) z siedzibą w Warszawie a Grupą LOTOS S.A. na czas nieokreślony.

Na mocy Aneksu zmianie ulega termin rozpoczęcia dostarczania paliwa gazowego przez PGNIG SA do Grupy LOTOS S.A. z 16 grudnia 2011 roku na 30 kwietnia 2012 roku, a tym samym zmniejszeniu ulegnie szacowana dostawa gazu w roku 2012 z 403 mln m3 na 337 mln m3. Dodatkowo - zgodnie z nowymi zapisami - na uzasadniony wniosek Grupa LOTOS S.A. może przesunąć termin rozpoczęcia dostaw gazu ziemnego do dnia 31 lipca 2012 r.
Aneks wprowadza także zmianę w planowanej, docelowej wielkości rocznych dostaw gazu z 447 mln m3 na 585 mln m3.
Pozostałe zapisy Umowy nie uległy zmianie.
Szacunkowa wartość Umowy w okresie 5 lat jej obowiązywania wynosi ok. 3,240 mld zł (słownie: trzy miliardy dwieście jedenaście milionów złotych).

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza  10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.