logo

Zmiany w Statucie Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 41/20122011-09-06

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące rejestracji w dniu 30 sierpnia 2011 roku zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałami numer 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 8 sierpnia 2011 r. (patrz raport bieżący nr 24/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.).

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść nowego tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A. uchwalonego w dniu dzisiejszym przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. oraz zestawienie zmienionych w nim postanowień.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.