logo

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 5 KSH
Raport nr 18/20182018-07-06

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w załączeniu przekazuje pytania Akcjonariusza (Skarb Państwa reprezentowany przez Kancelarię  Prezesa Rady Ministrów) zgłoszone w przerwie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 428 par. 5 KSH oraz odpowiedzi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Załącznik nr 1- pytania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Załącznik nr 2- odpowiedzi Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Załącznik nr 3 - wielkość zadłużenia

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zalacznik rb18 - wielkość zadłużenia Spółek segmentu poszukiwań i wydobycia
Zalacznik rb18 - odpowiedź Spółki
Zalacznik rb18 - pytania ze strony akcjonariusza