logo

Informacje uzupełniające o zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 34/20152015-12-04

W uzupełnieniu do treści raportu bieżącego nr 45/2014 z dnia 12.12.2014 r. w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji zawartych w pkt 12 i 13 raportu, dotyczących kosztów związanych z przeprowadzoną ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii D, Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje iż łączne koszty emisji Akcji serii D ostatecznie wyniosły 23 538 tys. PLN netto, w tym:

a.   koszty przygotowania, przeprowadzenia  i promocji Oferty 15 197 tys. PLN (kwota wynagrodzenia Menedżerów Oferty z tytułu świadczonych przez nich usług na potrzeby Oferty, w tym plasowania oraz gwarantowania zabezpieczenia powodzenia Oferty).

b.  koszty wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy

c.  koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 8 341 tys. PLN.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,43 PLN.

Powyższe koszty zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w kapitale własnym jako pomniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 33 ust.1 i § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133).