logo

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2022 roku
Raport nr 24/20222022-07-29

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Spółki za 2 kwartał 2022 roku.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 16,41 mld PLN.

Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych („oczyszczony EBITDA LIFO”): 5,32 mld PLN, w tym:

szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 4,82 mld PLN,

szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,55 mld PLN.

Szacunkowy skonsolidowany wynik netto: 3,60 mld PLN.

Spółka informuje, że w omawianym okresie na szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wpływ miał efekt LIFO w wysokości 0,04 mld PLN.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i nie zostały poddane przeglądowi biegłego rewidenta. Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu okresowego za 1 półrocze 2022 roku  w związku z przejęciem Grupy LOTOS S.A. przez PKN Orlen S.A., realizowanym zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Grupy LOTOS (Spółki Przejmowanej) na PKN ORLEN (Spółkę Przejmującą), z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego PKN ORLEN w drodze emisji Akcji Połączeniowych, które PKN ORLEN wyda dotychczasowym Akcjonariuszom Grupy LOTOS.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.