logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą kapitałową PKN Orlen
Raport nr 30/20122012-09-12

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Grupa LOTOS) informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, do dnia 12.09.2012r, Grupa LOTOS zawarła z podmiotami grupy kapitałowej PKN Orlen umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 651 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

22.12.2011r. Grupa LOTOS oraz PKN Orlen zawarły umowę na czas określony (od 01.06.2012r. do 31.12.2012r.), której przedmiotem jest sprzedaż przez Grupę LOTOS gazu płynnego (LPG) na rzecz Orlen Gaz Sp. z o.o. (największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość tej umowy wynosi ok. 56 mln zł.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.