logo

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 4/20122012-01-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 27.01.2012r. Pan Rafał Wardziński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A., złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS ze skutkiem natychmiastowym. Pan Rafał Wardziński jako przyczynę swojej decyzji wskazał powody natury osobistej.


Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim