logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy Trading SA
Raport nr 3/20142014-03-26

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie od 17.12.2013 r. do 25.03.2014 r., Grupa LOTOS S.A. zawarła z Mercuria Energy Trading SA z siedzibą w Genewie umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 758 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

19.12.2013 r., Grupa LOTOS S.A. oraz Mercuria Energy Trading SA zawarły umowę typu spot na dostawę ropy naftowej na rzecz Grupy LOTOS S.A. (największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość umowy z 19.12.2013 r. wynosi ok. 340 mln zł.

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.