logo

Zbycie znacznego pakietu akcji Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 29/20092009-07-23

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje iż w dniu dzisiejszym, 23 lipca 2009 roku, otrzymał zawiadomienie o przeniesieniu przez Naftę Polską S.A. na Skarb Państwa następujących akcji Grupy LOTOS S.A.: 

- 50.109.000 akcji zwykłych, imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, stanowiących 44,07% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 50.109.000 głosów, co stanowi 44,07% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A., 

- 8.916.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, stanowiących 7,84% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 8.916.000 głosów, co stanowi 7,84% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A., 

 
tj. łącznie 59.025.000 akcji stanowiących łącznie 51,91% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 59.025.000 głosów, co stanowi 51,91% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A. i poinformowała, iż obecnie nie posiada jakichkolwiek akcji Grupy LOTOS S.A. 


Zmiana udziału nastąpiła w wyniku realizacji w dniu 22 lipca 2009 roku postanowień umowy zawartej w dniu 16 lipca 2009 roku pomiędzy Naftą Polską S.A. a Skarbem Państwa, która przewidywała przeniesienie przez Naftę Polską S.A. tytułem wynagrodzenia za akcje Nafty Polskiej S.A., nabyte przez Naftę Polską S.A. od Skarbu Państwa w celu ich dobrowolnego umorzenia, między innymi akcji Grupy LOTOS S.A.  Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Nafta Polska S.A. przed zmianą udziału posiadała 59.025.000 akcji stanowiących łącznie 51,91% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 59.025.000 głosów, co stanowi 51,91% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.  Aktualnie, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Nafta Polska S.A. nie posiada akcji Grupy LOTOS S.A.

 
Dodatkowo Nafta Polska S.A. poinformowała, iż nie posiada informacji o akcjach Grupy LOTOS S.A. posiadanych przez podmioty zależne.  Wskazany w zawiadomieniu procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Grupie LOTOS S.A.  nie uwzględnia rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 lipca 2009 roku (raport bieżący nr 27/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku) zgodnie z którym na kapitał akcyjny Grupy LOTOS S.A. po rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii C składa się 129.973.362 akcji. 

 
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.