logo

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał
Raport nr 4/20172017-02-17

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym
w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie  art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do postanowień § 8 ust. 5 i 7 Statutu Spółki, a także §11 ust. 1 pkt 9 i 10 Regulaminu Zarządu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 17 marca 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wyrażenie zgody na przyjęcie zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

6.Zamknięcie obrad.

Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załączeniu.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust. 1 pkt 1 i 3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

INFORMACJE DODATKOWE.pdf
Projekty uchwał NWZ.pdf
Wzór pełnomocnictwa.pdf