logo

Objęcie akcji nowej emisji przez Petrobaltic S.A. w LOTOS Exploration and Production Norge AS
Raport nr 22/20082008-05-19

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 19 maja 2008 r. Zarząd Petrobaltic S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury rejestracji podniesienia kapitału zakładowego i objęcia przez Petrobaltic S.A (spółkę w 69% zależną od Grupy LOTOS S.A.) akcji w spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS (dotychczas całkowicie kontrolowanej przez Grupę LOTOS S.A.). Kapitał zakładowy LOTOS E&P Norge AS podwyższony został z kwoty 8 mln NOK do 40 mln NOK. 32 mln nowych akcji powstałych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o łącznej wartości nominalnej 32 mln NOK są równe i niepodzielne stanowią 80% kapitału zakładowego E&P Norge AS po podwyższeniu oraz są traktowane przez Petrobaltic S.A. jako inwestycja długoterminowa Petrobaltic S.A. przystąpiła do spółki LOTOS E&P Norge AS pokrywając gotówką 32 mln nowych akcji, za cenę równą ich wartości nominalnej, tj. 32 mln NOK (13.782.400 zł wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 19 maja 2008 roku) wykorzystując własne środki finansowe. Spółki Petrobaltic S.A. oraz LOTOS Exploration and Production Norge AS należą do Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Przed ww. transakcją Grupa LOTOS S.A. posiadała 69% kapitału akcyjnego spółki Petrobaltic S.A. oraz była jedynym właścicielem spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS. Po finalizacji dokapitalizowania Grupa LOTOS S.A. posiadać będzie 20% akcji, a spółka Petrobaltic S.A. 80% akcji LOTOS Exploration and Production Norge AS. Podstawowym przedmiotem działalności spółki LOTOS E&P Norge jest poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym. Spółka została dokapitalizowana w drodze emisji nowych akcji w celu dalszego rozwoju działalności. Petrobaltic S.A. został inwestorem E&P Norge AS jako spółka wiodąca Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. w obszarze działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji uznano za znaczące ze względu na fakt, iż obejmowane akcje stanowią powyżej 20% akcji w spółce LOTOS E&P Norge AS. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.