logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapitałowej Statoil
Raport nr 48/20122012-12-31

W okresie od 21.12.2012r. do 31.12.2012r. Grupa LOTOS zawarła ze spółkami grupy kapitałowej Statoil umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 9,3 mld zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.  

31.12.2012r. Grupa LOTOS oraz Statoil Poland Sp. z o.o. podpisały aneks do umowy z 20.11.2008r. (raport bieżący 58/2008), której przedmiotem jest sprzedaż paliw płynnych. Aneks przedłużył obowiązywanie umowy do 31.12.2014r., a jej szacunkowa wartość w okresie 1.01.2013r. do 31.12.2014r. wynosi 9,2 mld zł.  

Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi 57 mln zł. Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar.  

Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.  

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.