logo

Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji
Raport nr 20/20172017-09-13

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 12.09.2017 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. B ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zarządzającego funduszami Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, o obniżeniu progu łącznego udziału w głosach poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie art 69 NN PTE