logo

Powołanie osób nadzorujących Grupy LOTOS S.A. – informacja uzupełniająca
Raport nr 13/20102010-02-15

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje informacje uzupełniające dotyczące powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 lutego 2010 r. Członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. siódmej kadencji – Panów Oskara Pawłowskiego, Michała Rumińskiego i Rafała Wardzińskiego.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Panowie Oskar Pawłowski, Michał Rumiński i Rafał Wardziński nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, lub członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

Jednocześnie w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 10/2010  Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje zaktualizowane informacje na temat przebiegu kariery Pana Michała Rumińskiego.

Pan Michał Rumiński – magister prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1998 r., magister ekonomii Szkoły Głównej Handlowej W Warszawie w 2003 r., dyplom MBA na University of Chicago, Booth School of Business w 2009 r.
Od 2007 r. w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures pełni funkcje: Partner Inwestycyjny, Członek Zarządu spółki ABC Data Holding S.A., Prezes Zarządu i Partner Zarządzający Cleantech Venture Partners, Członek Rady Nadzorczej Grupy Lew Sp. z o.o..
W latach 2000 - 2007 związany z KBC Group na stanowisku Dyrektora ds. Corporate Finance, w 2004 r. pracował na stanowisku Naczelnika Wydziału Bankowości Inwestycyjnej w Kredyt Banku S.A., w latach 2000 – 2004 obejmował stanowisko Managera Projektu w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej w Kredyt Bank S.A., w latach 1999 – 2000 specjalista w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Współpracy Europejskiej. Włada językiem angielskim.
Autor publikacji „Kryzys walutowy 1997 roku a restrukturyzacja sektora finansowego i sektora przedsiębiorstw w Korei Południowej”, Narodowy Bank Polski (wrzesień 2004), „Wolny przepływ kapitału we Wspólnocie Europejskiej”, INFOR (luty 2000).

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.