logo

Ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki Krak Gaz Sp. z o.o.
Raport nr 31/20092009-07-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Krakowa -  Śródmieścia Wydział VIII Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku spółki Krak Gaz Sp. z o.o. (całkowicie kontrolowanej przez LOTOS Gaz S.A., spółkę w 100% zależną od Grupy LOTOS S.A.). 

Postanowienie jest skuteczne i wykonalne zgodnie z art. 51 ust.2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Sąd nada postanowieniu klauzulę o stwierdzeniu prawomocności po upływie siedmiu dni od dostarczenia go spółce Krak Gaz Sp. z o.o., tj. 30 lipca 2009 r., pod warunkiem, że spółka ta nie zaskarży postanowienia.

Postanowieniem wyznaczono pana Janusza Płocha – Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa -  Śródmieścia w Krakowie na sędziego -  komisarza oraz panią Katarzynę Olejniczak na syndyka masy upadłości.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.