logo

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał
Raport nr 44/20162016-11-25

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 6 i 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 22 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

Porządek obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków  Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A.

6) Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A.

7) Zamknięcie obrad.

Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załączeniu.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wraz z pismem Ministra Energii, reprezentującego akcjonariusza Skarb Państwa z wnioskiem o zwołanie NWZ.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust. 1 pkt 1 i 3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Projekty uchwał na NWZ
Pismo Ministra Energii
Informacje dodatkowe NWZ 22.12.2016 r.