logo

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 8 września 2014 r. – uzupełnienie
Raport nr 16/20142014-08-12

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r., Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje w załączeniu projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 8 września 2014 r. 

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Projekt uchwały NWZ